Høstutstillingen 2022
Statens 135. kunstutstilling

Søknad

The application portal opens January 24th. The application deadline is February 18th. 

Click here to go to the application portal.

All applications must be submitted digitally with attachments.

Artists living in Norway, or Norwegian artists who live and work abroad are eligible to apply to take part in the exhibition. The exhibition has free submission. It is not a requirement that applicants have an art degree or are members of an artists organisation. Artist groups or collaborative projects can apply through one representative. Descendants of deceased artists may apply on the deceased behalf in the first year following an artist’s death.

It is possible to apply once every year, and you may apply with three artworks/projects.

Applicants are encouraged to apply with new works, i.e. works produced during the last two years.

All applications are considered by The National Jury (DNJ). The jury consists of six artists who are elected for a period of two years by the members of the Association of Norwegian Visual Artists (NBK). DNJ has the overall artistic responsibility for the exhibition. The jury’s decisions do not require justification, and can not be overruled.

The jury evaluate applications based on digital documentation. You may be contacted during the selection process if the jury has questions about your work. 

Members of DNJ 2022: Stacy Brafield, Åsil Bøthun, Marius Moldvær, Gelawesh Waledkhani, Apichaya Wanthiang og Maya Økland.

Specifications for documentation and attachments for the online application

Images

 • File format: .jpg, .jpeg, rtf. or .pdf 
 • Recommended file size: 2 MB pr. image file (min. 72 dpi)
 • Recommended: 1920 x 1080 pixels.
 • File names should be as follows: Tittle_year of production (e.g.: View_2022.jpg).
 • Files containing detail images should be named: detail_Title_year of production (e.g.: detail_View_2022.jpg).
 • Two-dimensional works should be documented with one image per work.
 • Three-dimensional works (sculpture, installations etc.) should be documented with plural images, it is possible to upload a total of six images in the application form. Documentation of three dimensional works should give an impression of materials, dimensions and space. For example one image of the work in relation to a person, one overview image and one detail image. If video documentation is available, please upload the link in a pdf.
 • A series of works (for example, a photo series) is regarded as one work. Please attach an overview image of the series and a selection of individual images.

Video/sound/performance

 • Video links and password for online videos has to be valid throughout October 2022.
 • If applying with video-, sound- or performance works specify duration and how the work should be exhibited (projector, monitor, loop, point in time, frequency etc.)
 • Send us a link to the complete work. 
 • If the duration of the work is more then 15 minutes, please send an excerpt of about 3 minutes in a separate link.
 • The files will be played in VLC or QuickTime if they have to be downloaded.
 • If works are submitted as physical units, such as flash drives, they will not be returned.
 • Stills from video etc. should be named as follows: still_Title_year of production (e.g.: still image_View_2022.jpg).
 • All applicant are responsible for acquiring permission if sampling other artists work. This includes e.g. the use of other artists music, still or moving image material etc.

Project description

 • A project description is only necessary if the artistic project is not fully presented through visual documentation, such as performances, installations, site-specific works, text-based works, conceptual works and other project-based forms of expression.


Attachments sent by mail
should be sent to the following address:
Norske billedkunstnere v/Høstutstillingen
Akersgata 7
0158 OSLO

If you are sending attachments by post, please do not send it as a registered (“rekommandert” in Norwegian) shipment with the postal service. Please use a shipping service that provides a tracking number for the shipment. Attachments sent by mail will not be returned, but can be picked up by appointment at NBK’s office by May 1st 2022.

If your work is included in the exhibition, you have to plan for it to be delivered at Kunstnernes Hus on August 18th or 19th 2022. The 135th  National Art Exhibition, The Autumn Exhibition 2022 opens for audience on September 10th. Opening ceremony will find place on September 9th.

More information regarding delivery of works and a written contract with conditions for installment and exhibiting will be sent to participating artists after evaluation.

 

For further information, please contact us at:

Email: post@hostutstillingen.no

Phone: 23 00 50 00

Søknadsportalen er åpen fra 24. januar–18. februar 2022.

Søknadsportalen finner du her.

Søknader må inkludere digital dokumentasjon av verk.

Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet ønskes velkommen til å søke. Det er ikke et krav med kunstnerisk utdanning eller medlemskap i en kunstnerorganisasjon. Kunstnergrupper kan søke gjennom en representant.  

For avdøde kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død.

Det er kun mulig å sende inn én søknad – med inntil tre verk/prosjekter.

Det oppfordres til å søke med nye verk, det vil si arbeider produsert i løpet av de siste to årene.

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ). Juryen består av seks kunstnere som velges for en periode på to år av Norske Billedkunstneres (NBK) medlemmer. DNJ har juryeringen av Høstutstillingen som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

Juryeringsprosessen er basert på digitale søknader. Vennligst vær oppmerksom på at du kan bli kontaktet dersom juryen har spørsmål om dine verk/prosjekter. 

DNJ 2022: Stacy Brafield, Åsil Bøthun, Marius Moldvær, Gelawesh Waledkhani, Apichaya Wanthiang og Maya Økland.


Spesifikasjon til materiell til søknad

Bilder

 • Filformat: .jpg, .jpeg, rtf. og .pdf 
 • Anbefalt størrelse: 2 MB pr. bildefil (min. 72 i dpi). 
 • Anbefalt: 1920 x 1080 pixler. 
 • Merk bildefilene: Tittel_produksjonsår (f.eks.: Utsikt_2022.jpg).
 • Detaljbilder merkes: detalj_Tittel_produksjonsår (f.eks.: detalj_Utsikt_2022.jpg).
 • Todimensjonale arbeider dokumenteres med ett bilde per arbeid.
 • Tredimensjonale arbeider (skulptur, installasjon etc.) bør dokumenteres med flere bilder, og det er derfor mulig å laste opp til sammen seks bilder i søknadsportalen. Dokumentasjon av tredimensjonale arbeider bør gi et romlig inntrykk, for eksempel et bilde av arbeidet ved siden av en person eller en gjenstand, i tillegg til et bilde av hele arbeidet og et detaljbilde. Dersom du har videodokumentasjon tilgjengelig, last opp en pdf med lenke til denne. 
 • En serie (for eksempel en fotoserie) regnes gjerne som ett verk. Legg da ved et oversiktsfoto og utvalgte detaljbilder fra serien. 


Video/lyd/performance

 • Videolink og passord må kunne brukes ut oktober 2022. 
 • Ved innsendelse av video-, lyd- og performancearbeider må søker angi varighet og visningsbeskrivelse (projektor, monitor, loop, tidspunkt, hyppighet etc.). 
 • Send oss link til verket i sin helhet. 
 • Dersom filmen har en varighet på mer enn femten minutter, bør du i tillegg sende en link til trailer på ca 3 minutter.
 • Filer spilles av i VLC og QuickTime dersom nedlasting er nødvendig.
 • Dersom filer ettersendes i fysisk format, som minnepinne, blir ikke dette returnert. 
 • Stillbilder fra video etc. merkes: stillbilde_Tittel_produksjonsår (f.eks.: stillbilde_Utsikt_2022.jpg).
 • Alle søkere må selv ta ansvar for godkjenning ved bruk av andres verk. Det vil for eksempel si at en må ha godkjenning for bruk av andres musikk eller bilder i eget verk.


Prosjektbeskrivelse

 • Prosjektbeskrivelse er kun nødvendig dersom det kunstneriske prosjekt ikke lar seg presentere visuelt, for eksempel for performance, installasjoner, stedsspesifikke arbeider, tekstbaserte arbeider, konseptuelle arbeider og andre prosjektbaserte uttrykksformer. 


Ettersending av fysiske vedlegg
sendes til følgende adresse:
Norske billedkunstnere v/ Høstutstillingen
Akersgata 7
0158 OSLO

Dersom du krysser av for ettersending av fysisk vedlegg og ettersender per post, vennligst ikke send forsendelsen rekommandert. Benytt en tjeneste som likevel har sporingsnummer. Ettersendte vedlegg returneres ikke, men kan hentes etter avtale på NBK innen 1. mai 2022.

Verk som antas til utstillingen skal kunne leveres på Kunstnernes Hus 18. eller 19. august 2022. Statens 135. kunstutstilling, Høstutstillingen 2022 åpner for publikum 10. september. Åpningsseremoni finner sted 9. september

Mer informasjon om innlevering av verk og kontrakt med betingelser for montering og visning sendes til antatte kunstnere etter juryeringen. 

 

For spørsmål, ta kontakt med oss på:

E-post: post@hostutstillingen.no

Telefon: 23 00 50 00