Statens kunstutstilling,
Høstutstillingen

Søknad

Morten Vidar Gran, «Dyrisk 2», Høstutstillingen 2019

Søk Høstutstillingen 2020

Søk her

For information in English, please scroll down.

Søknader må inkludere digital dokumentasjon av verk.

Søkeportalen er åpen fra 3. februar–3. mars. Frist for innsending av søknad er 3. mars klokken 23.59.

Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet ønskes velkommen til å søke. Det er ikke et krav med kunsterisk utdanning eller medlemskap i en kunstnerorganisasjon. Kunstnergrupper kan søke gjennom en representant.  

For avdøde kunstnere kan arvinger søke om deltakelse det første året etter kunstnerens død.

Det er kun mulig å sende inn én søknad, med inntil tre verk/prosjekter.

Alle arbeider blir vurdert av Den Nasjonale Jury (DNJ). Juryen består av seks kunstnere og velges for to år av Norske Billedkunstneres (NBK) medlemmer. DNJ har juryeringen av Høstutstillingen som sitt viktigste arbeidsområde og har det kunstneriske ansvar for utstillingen. Juryens kunstneriske avgjørelser må ikke begrunnes og kan ikke overprøves.

Juryeringsprosessen skjer i mars og er basert på digitale søknader. Vennligst vær oppmerksom på at du kan bli kontaktet dersom juryen har spørsmål omkring dine verk/prosjekter. Alle som søker vil motta svar innen 8. mai 2020.

DNJ 2020/2021: Andreas Siqueland, Terje Roalkvam, Espen Dietrichson, Nora Joung, Trygve Ohren og Kiyoshi Yamamoto.

Spesifikasjon til materiell til søkeportal

Bilder

 • Filformat: .jpg, .jpeg, rtf. og .pdf 
 • Anbefalt størrelse: 2 MB pr. bildefil (min. 72 i dpi). 
 • Anbefalt: 1920 x 1080 pixler. 
 • Merk bildefilene: Tittel_produksjonsår (f.eks.: Utsikt_2020.jpg).
 • Detaljbilder merkes: detalj_Tittel_produksjonsår (f.eks.: detalj_Utsikt_2020.jpg).
 • Todimensjonale arbeider dokumenteres med 1 bilde pr. arbeid.
 • Tredimensjonale arbeider (skulptur, installasjon etc.) bør dokumenteres med flere bilder, og det er derfor mulig å laste opp til sammen 6 bilder i søkeportalen. Dokumentasjon av tredimensjonale arbeider bør gi et romlig inntrykk, for eksempel 1 bilde av arbeidet ved siden av en person eller en gjenstand, i tillegg til 1 bilde av hele arbeidet og 1 detaljbilde. Dersom du har videodokumentasjon tilgjengelig, last opp en pdf med lenke til denne. 
 • En serie (for eksempel en fotoserie) regnes gjerne som 1 verk. Legg da ved 1 oversiktsfoto og utvalgte detaljbilder fra serien. 


Video/lyd/performance

 • Videolink og passord må kunne brukes ut oktober 2020. 
 • Ved innsendelse av video-, lyd- og performancearbeider må søker angi varighet og visningsbeskrivelse (projektor, monitor, loop, tidspunkt, hyppighet etc.). 
 • Send oss verket i sin helhet
 • Filer spilles av i VLC og QuickTime dersom nedlasting er nødvendig.
 • Dersom filer ettersendes i fysisk format, usb, disk eller lignende blir ikke denne returnert.
 • Stillbilder fra video etc. merkes: stillbilde_Tittel_produksjonsår (f.eks.: stillbilde_Utsikt_2020.jpg).
 • Alle søkere må selv ta ansvar for godkjenning ved bruk av andres verk. Det vil f.eks. si at en må ha godkjenning for bruk av andres musikk eller bilder i eget verk.


Prosjektbeskrivelse

 • Prosjektbeskrivelse er kun nødvendig dersom det kunstneriske prosjekt ikke lar seg presentere visuelt, f.eks. for performance, installasjoner, stedsspesifikke arbeider, tekstbaserte arbeider, konseptuelle arbeider og andre prosjektbaserte uttrykksformer. 


Ettersending av fysiske vedlegg
Fysiske vedlegg sendes til følgende adresse:
Norske billedkunstnere v/ Høstutstillingen
Akersgaten 7
0158 OSLO

Dersom du krysser av for ettersending av fysisk vedlegg og ettersender pr post, vennligst ikke send forsendelsen rekommandert. Benytt en tjeneste som likevel har sporingsnummer. Ettersendte vedlegg må være NBK i hende senest 4. mars 2020.

Dersom du kommer med på utstillingen:
Verk som blir med på utstillingen skal i utgangspunktet kunne leveres mandag 24. og tirsdag 25. august til Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, 0167 Oslo.

Mer informasjon om innlevering osv. sendes etter juryeringen. 

Open call for the annual National art Exhibition, the Autumn Exhibition

Apply here

All applications must be submitted digitally with attachments in our online application form.

The online application form is open from February 3rd to March 3rd 2020. The deadline for submission is 23:59 on March 3rd.

Artists living in Norway, or Norwegian artists who live and work abroad are eligible to apply to take part in the exhibition. The exhibition has free submission. It is not a requirement that applicants have an art degree or are members of an artists organisation. Artist groups or collaborative projects can apply through one representative. Descendants of deceased artists may apply on the deceased behalf in the first year following an artists death.

It is possible to apply once every year, and you may apply with three artworks/projects.

All applications are considered by The National Jury (DNJ). The jury consists of six artists who are elected for a period of two years by the members of the Association of Norwegian Visual Artists (NBK). DNJ has the over all artistic responsibility for the exhibition. The jury’s decisions do not require justification, and can not be overruled. The jury process begins in March, and they evaluate applications based on digital documentation. You may be contacted during the selection process if the jury has questions about your work. All applicants will receive a final response by May 8th 2020.

Members of DNJ 2020/2021: Andreas Siqueland, Terje Roalkvam, Espen Dietrichson, Nora Joung, Trygve Ohren og Kiyoshi Yamamoto.

Specifications for documentation and attachments for the online application

Images

 • File format: .jpg, .jpeg, rtf. or .pdf 
 • Recommended file size: 2 MB pr. image file (min. 72 dpi)
 • Naming the image files: Tittle_year of production (ex: View_2020.jpg).
 • Two-dimensional works should be documented with one image per work.
 • Three-dimensional works (sculpture, installations etc.) should be documented with plural images, it is possible to upload a total of six images in the application form. Documentation of three dimensional works should give an impression of materials, dimensions and space. For example one image of the work in relation to a person, one overview image and one detail image. If video documentation is available, please upload the link in a pdf.
 • A series of works (for example, a photo series) is regarded as one work. Please attach an overview image of the series and a selection of individual images.

Video/sound/performance

 • Videolink and password for online videos has to be valid until October 2020.
 • If applying with video-, sound- or performance works specify duration and how the work should be exhibited (projector, monitor, loop, point in time, frequency etc.)
 • Send the complete work (not just an excerpt).
 • The files will be played in VLC or QuickTime if submitted as download.
 • If works are submitted on drives or other physical units, they will not be returned.
 • Stills from video etc. should be named: still_Title_year of production (ex: still image_View_2020.jpg).
 • All applicant are responsible for acquiring permission if sampling other artists work. This includes ex. the use of other artists music, still or moving image material etc.

Project description

 • A project description is only necessary if the artistic project is not fully presented through visual documentation, such as performance, installations, site-specific works, text-based works, conceptual works and other project-based forms of expression.


Attachments sent by mail
Send attachments by post to the following address:
Norske billedkunstnere v/Høstutstillingen
Akersgaten 7
0158 OSLO

If you are sending attachments by post, please do not send it as a registered (“rekommandert” in Norwegian) shipment with the postal service. Please use a shipping service that provides a tracking number for the shipment. Please make sure attachments is delivered to NBK latest March 4th. 2020.

If your application is successful:

 • Works that are included in the exhibition should arrive on the 24th or 25th of August 2020. Partisipating artists are responible for delivering or shipping works to Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17, 0167 Oslo.

More information regarding accepted works will be sent to participating artists after evaluation.